historia operacji

Umożliwia manipulacje stosem historii jednego lub więcej wybranych zdjęć.

🔗kontrolki modułu

skopiuj selektywnie…
Skopiuj części stosu historii z wybranego zdjęcia. Pojawi się okno dialogowe, z którego będziesz mógł wybrać, które elementy stosu historii chcesz skopiować. W przypadku dowolnego modułu możesz także wybrać opcję “zresetowania” parametrów tego modułu — spowoduje to skopiowanie modułu, ale ze wszystkimi elementami sterującymi ustawionymi do stanu początkowego (domyślnego) (tak jakbyś kliknął przycisk resetowania modułu).

Jeśli wybrano więcej niż jeden obraz, stos historii jest pobierany z obrazu, który został wybrany jako pierwszy. Kliknij dwukrotnie element historii, aby skopiować tylko ten element i natychmiast zamknąć okno dialogowe.

kopiuj
Kopiuje cały stos historii z wybranego obrazu. Jeśli wybrano więcej niż jeden obraz, stos historii jest pobierany z obrazu, który został wybrany jako pierwszy.

Informacje dotyczące wewnętrznego kodowania wyświetlacza i zarządzania maskami są uważane za niebezpieczne przy automatycznym kopiowaniu do innych obrazów i dlatego nie zostaną skopiowane po użyciu tego przycisku.

Z opcji kopiowania wyłączone są następujące moduły:

  • moduły przestarzałe

Możesz pominąć wszystkie te wykluczenia, używając „wklej selektywnie…” i wybierając moduły do wklejenia do zdjęć docelowych.

skompresuj historię
Kompresuje stos historii wybranego obrazu. Jeśli jakiś moduł pojawia się wiele razy w stosie historii, te wystąpienia zostaną skompresowane w pojedynczy krok w historii. Uwaga: tej czynności nie można cofnąć!
porzuć historię
Fizycznie usuwa stos historii wybranych obrazów. Uwaga: tej czynności nie można cofnąć!
wklej selektywnie…
Wkleja części skopiowanego stosu historii do wszystkich wybranych obrazów. Podobnie jak przy selektywnym kopiowaniu, pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wybrać elementy do wklejenia (bądź “zresetowania”) ze stosu historii źródła.
wklej
Wkleja wszystkie elementy skopiowanej historii do wybranych zdjęć.
tryb
To ustawienie określa, jak zachowują się akcje wklejania po zastosowaniu do obrazu, który ma już stos historii. Mówiąc prościej, tryb „nadpisywania” usuwa poprzedni stos historii przed wklejeniem, podczas gdy „dołączanie” łączy oba stosy historii.

Skopiowany stos historii może zawierać wiele wpisów tego samego modułu (o tej samej nazwie lub różnych nazwach), a wklejanie zachowuje się inaczej dla tych wpisów w trybach dołączania i nadpisywania.

W trybie dołączenia dla każdego modułu w skopiowanym stosie historii, jeśli w obrazie docelowym znajduje się moduł o tej samej nazwie, zostanie on zastąpiony. Jeśli nie ma takiego modułu, zostanie utworzona nowa instancja. W obu przypadkach wklejona instancja jest umieszczana na szczycie stosu historii. Jeśli dany moduł pojawia się wiele razy w dowolnym stosie historii, przetworzone zostanie tylko ostatnie wystąpienie tego modułu.

W trybie nadpisywania zachowanie jest takie samo, z wyjątkiem tego, że historia obrazu docelowego jest usuwana przed rozpoczęciem operacji wklejania. Działania „skopiuj wszystko”/„wklej wszystko” w tym trybie dokładnie zduplikują skopiowany stos historii do zdjęć docelowych (w tym zduplikowane wystąpienia).

Uwaga: Jeśli użyjesz przycisku „kopiuj” (skopiuj wszystkie bezpieczne moduły), a następnie przycisku „wklej” (wklej wszystkie skopiowane moduły), wklejanie będzie zawsze wykonywane w trybie nadpisywania, niezależnie od ustawienia tego parametru. Podobnie – przy wykonywaniu tej samej operacji przy użyciu skrótów klawiaturowych.


Uwagi
  • Automatyczne presety modułów dodawane są do obrazu tylko wtedy, gdy jest on po raz pierwszy otwierany w ciemni lub gdy jego stos historii jest odrzucany. Jeśli używasz trybu nadpisz do wklejania wpisów stosu historii do obrazów, które nie były wcześniej otwierane w ciemni, to następnym razem, gdy obraz zostanie otwarty w ciemni, do obrazu zostaną zastosowane automatyczne presety. Może się więc wydawać, że tryb „nadpisywania” nie powielał dokładnie istniejącego stosu historii, ale w tym przypadku te automatyczne moduły zostały dodane później.
  • Tryb dołącz pozwala na późniejszą rekonstrukcję istniejącego wcześniej stosu historii (ponieważ poprzednie elementy historii są zachowywane na stosie obrazu docelowego). Jednak w trybie „nadpisywania” wszystkie poprzednie zmiany zostają bezpowrotnie utracone.
  • Ustawienie trybu jest zachowywane po wyjściu z darktable – jeśli zmienisz je na jednorazowe „kopiuj i wklej”, pamiętaj, aby zmienić je ponownie.

wczytaj plik poboczny
Otwiera okno dialogowe, które umożliwia importowanie stosu historii z wybranego pliku XMP. Ten skopiowany stos historii można następnie wkleić do jednego lub więcej obrazów.

Obrazy, które zostały wyeksportowane przez darktable, zazwyczaj zawierają pełny stos historii, jeśli format pliku obsługuje osadzone metadane (zobacz moduł eksportu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji i jej ograniczeń). Wyeksportowany obraz można załadować jako plik poboczny w taki sam sposób, jak w przypadku pliku XMP. Ta funkcja umożliwia odzyskanie wszystkich ustawień parametrów w przypadku przypadkowej utraty lub nadpisania pliku XMP. Wszystko czego potrzebujesz to obraz źródłowy, zwykle surowy, i wyeksportowany plik.

zapisz pliki poboczne
Zapisuje pliki poboczne XMP dla wszystkich wybranych obrazów. Nazwa pliku jest generowana przez dodanie „.xmp” do nazwy bazowego pliku wejściowego.

Domyślnie darktable automatycznie generuje i aktualizuje pliki poboczne za każdym razem, gdy pracujesz nad obrazem i zmieniasz stos historii. Możesz wyłączyć automatyczne generowanie plików pomocniczych w ustawienia > miejsca danych. Może to być przydatne, gdy korzystasz z wielu wersji darktable (tak, aby edycje w każdej wersji nie kolidowały ze sobą), jednak generalnie wyłączenie tej funkcji nie jest zalecane.

translations