przycięcie

Umożliwia kadrowanie zdjęcia przy użyciu prowadnic ekranowych.

Ten moduł pojawia się w kolejce przetwarzania później, niż przestarzałe kadrowanie i obrót, co oznacza, że pełny obraz może pozostać dostępny dla miejsc źródłowych w module retuszu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy użycie modułu obrotu i perspektywy do wykonania korekcji obrotu i perspektywy (jeśli jest to wymagane), a następnie wykonanie ostatecznego przycięcia zdjęcia za pomocą tego modułu.

Ilekroć ten moduł posiada fokus, zostanie wyświetlony cały nieprzycięty obraz, nałożony na uchwyty przycinania i opcjonalne prowadnice.

screen controls

Przeciągając uchwyty ramek oraz narożników, możesz zmienić rozmiar kadru.

Przesuń prostokąt przycinania, klikając i przeciągając wewnątrz obszaru przycinania. Ogranicz ruch do osi poziomej/pionowej, przytrzymując odpowiednio klawisze Ctrl/Shift podczas przeciągania. Zatwierdź zmiany, przechodząc do innego modułu.

🔗kontrolki modułu

Kontrolki modułu przycinania podzielone są na dwie sekcje w następujący sposób:

🔗ustawienia kadrowania

proporcje
Ustawia proporcje przycięcia, ograniczając stosunek szerokości do wysokości prostokąta przycinania do wybranego aspektu. Wiele powszechnych współczynników liczbowych jest wstępnie zdefiniowanych. Kilka specjalnych proporcji zasługuje na wyjaśnienie:
  • dowolne: Przycina bez żadnych ograniczeń
  • oryginalne zdjęcie: Zachowuje proporcje oryginalnego obrazu
  • kwadrat: Ustawia proporcję 1:1
  • złota proporcja: Złoty podział (1,62:1)

Możesz również wprowadzić dowolny inny współczynnik po otwarciu listy, wpisując go w postaci “x:y” lub jako ułamek dziesiętny (np. „0.5”, aby zastosować współczynnik 2:1).

Przycisk obok pola wyboru proporcji umożliwia przełączanie między orientacją pionową i poziomą, jeśli wybrałeś prostokątny współczynnik proporcji.

Jeśli chcesz dodać proporcje do wstępnie zdefiniowanej listy rozwijanej, możesz to zrobić, dołączając linię w postaci “plugins/darkroom/clipping/extra_aspect_ratios/foo=x:y” w pliku konfiguracyjnym darktable $HOME/.config/darktable/darktablerc. “foo” definiuje tutaj nazwę nowego współczynnika proporcji, a „x” i „y” odpowiadające wartości liczbowe (x i y muszą być liczbami całkowitymi). Pamiętaj, że możesz dodawać nowe wpisy tylko dla wskaźników, których nie ma na liście rozwijanej. Nie możesz używać ułamków jako rzeczywistego rozmiaru przycięcia, możesz to jednak zrobić w nazwie. Na przykład, jeśli chcesz, aby współczynnik proporcji wynosił 1,91:1, dodaj do pliku darktablerc następujący fragment: plugins/darkroom/clipping/extra_aspect_ratios/1.91:1=191:100


Uwaga: Kiedy zmieniasz rozmiar zdjęcia w trybie ręcznym, możesz zachować bieżące proporcje zdjęcia, trzymając podczas przeciągania wciśnięty Shift.


🔗marginesy

Suwaki pozwalają bezpośrednio określić, jaką część zdjęcia przyciąć po każdej stronie. Wartości są aktualizowane za każdym razem, kiedy przesuniesz bądź zmniejszysz wielkość przycięcia na zdjęciu przy pomocy myszy.

Ponieważ ta sekcja jest rzadko używana, domyślnie pozostaje zwinięta.

lewy
Procent zdjęcia, który zostanie odcięty na lewy margines.
prawy
Procent zdjęcia, który zostanie odcięty na prawy margines.
górny
Procent zdjęcia, który zostanie odcięty na górny margines.
dolny
Procent zdjęcia, który zostanie odcięty na dolny margines.

🔗prowadnice

Zaznacz to pole, aby wyświetlać nakładki przewodników za każdym razem, gdy moduł jest aktywowany. Kliknij ikonę po prawej stronie, aby kontrolować właściwości prowadnic. Zobacz prowadnice i nakładki, aby uzyskać szczegółowe informacje.

translations