kolekcje

Filtruje zdjęcia, wyświetlane w widoku podświetlanym i rolki filmowej za pomocą atrybutów obrazu. Ten zestaw przefiltrowanych obrazów jest znany jako kolekcja.

Zdjęcia importowane do darktable zachowują informacje o nich (nazwę pliku, ścieżkę, dane Exif, dane z plików pomocniczych XMP itp.) w bazie danych biblioteki darktable. Kolekcję można zdefiniować, stosując reguły filtrowania do tych atrybutów, tworząc w ten sposób podzbiór obrazów do wyświetlenia w widoku podświetlanym i module rolki filmu.

Domyślna kolekcja jest oparta na atrybucie rolki filmu i wyświetla wszystkie zdjęcia z ostatniej zaimportowanej lub wybranej rolki filmu.

🔗filtrowanie atrybutów

Zdjęcia w kolekcji mogą być filtrowane przy użyciu następujących atrybutów zdjęcia:

🔗pliki

rolka filmu
Nazwa rolki filmu, do której należy obraz (jest taka sama, jak nazwa folderu, w którym znajduje się obraz). Ctrl+Shift+LPM na rolkę filmu, aby przejść do odpowiedniego folderu. Kliknij PPM, aby usunąć zawartość rolki filmu z biblioteki darktable lub poinformować darktable, że zmieniła się jej lokalizacja w systemie plików.
folder
Folder (ścieżka pliku), w którym znajduje się plik zdjęcia. Kliknij folder, aby dołączyć zawartość tego folderu i wszystkich podfolderów w kolekcji; Shift+klik, aby uwzględnić tylko obrazy z wybranego folderu; Ctrl+LPM, aby wyświetlić tylko obrazy z dowolnych podfolderów; Ctrl+Shift+LPM, aby przełączyć się na odpowiednią rolkę filmu. Kliknij PPM nazwę folderu, aby usunąć jego zawartość z biblioteki darktable lub poinformować darktable, że jej lokalizacja zmieniła się w systemie plików.
nazwa pliku
Nazwa pliku zdjęcia.

🔗metadane

etykieta
Dowolna etykieta, dołączona do obrazu. Nieoznakowane obrazy są pogrupowane pod pozycją „nieoznaczone”. Po aktywacji wyświetlana jest hierarchiczna lista znanych etykiet.
tytuł
Pole „tytuł” metadanych obrazu.
opis
Pole „opis” metadanych obrazu.
twórca
Pole „twórca” metadanych obrazu.
wydawca
Pole „wydawca” metadanych obrazu.
uprawnienia
Pole „uprawnienia” metadanych obrazu.
notatki
Pole „notatki” metadanych obrazu.
nazwa wersji
Pole „nazwa wersji” metadanych obrazu.
ocena
Ocena gwiazdkowa zdjęcia.
kolorowe etykiety
Dowolna kolorowa etykieta, dołączona do obrazu (“czerwona”, “żółta”, “zielona”, “niebieska”, “fioletowa”).
geotagowanie
Lokalizacja geograficzna obrazu (patrz położenia).

🔗czasy

data ujęcia
Data wykonania zdjęcia w formacie RRRR:MM:DD.
czas wykonania zdjęcia
Data i czas wykonania zdjęcia w formacie RRRR:MM:DD gg:mm:ss.
czas importu
Data/godzina importu pliku w formacie RRRR:MM:DD gg:mm:ss.
czas modyfikacji
Data/godzina ostatniej zmiany pliku w formacie RRRR:MM:DD gg:mm:ss.
czas eksportu
Data/godzina ostatniego wyeksportowania pliku w formacie RRRR:MM:DD gg:mm:ss.
czas wydruku
Data/czas ostatniego wydruku pliku, w formacie RRRR:MM:DD gg:mm:ss.

🔗szczegóły zdjęcia

aparat
Dane Exif, opisujące markę i model aparatu.
obiektyw
Opis obiektywu według danych Exif.
przysłona
Przysłona według danych Exif.
ekspozycja
Czas naświetlania według danych Exif.
ogniskowa
Długość ogniskowej według danych Exif.
ISO
Czułość ISO według danych Exif.
proporcja boków
Proporcja boków obrazu z uwzględnieniem kadrowania wewnątrz darktable.

🔗darktable

grupowanie
“Członkowie grupy” lub “przewodnicy grupy”.
kopia lokalna
Pokazuje pliki skopiowane lokalnie bądź nie skopiowane.
historia
Wybiera obrazy, których stosy historii zostały zmienione lub nie.
moduł
Filtruje na podstawie modułów produkcyjnych, zastosowanych do obrazu.
kolejność modułów
Wybiera obrazy z wartościami kolejności modułów „v3.0”, „przestarzałe” lub „niestandardowe”.

🔗kontrolki modułu

🔗definiowanie kryteriów filtra

Górny wiersz modułu może zostać użyty do określenia filtrowania kolekcji, dostępne są następujące kryteria:

szczegóły zdjęcia
Pole wyboru po lewej stronie pozwala wybrać, którego atrybutu użyć do filtrowania kolekcji.
wzorzec wyszukiwania
W polu tekstowym po prawej stronie pola kombi atrybutu możesz wpisać pasujący wzorzec. Ten wzorzec jest porównywany ze wszystkimi wpisami w bazie danych z wybranym atrybutem. Mechanizm filtrowania wykrywa dopasowanie, jeśli atrybut dowolnego obrazu zawiera wzorzec w pełnym tekście. Możesz użyć % jako wieloznacznika. Kolekcja będzie ograniczona tylko do pasujących zdjęć. Pozostaw pole tekstowe puste, aby dopasować wszystkie obrazy mające ten atrybut. W stosownych przypadkach podpowiedź pojawi się, jeśli najedziesz kursorem na atrybut lub wzorzec wyszukiwania, aby podać dodatkowe informacje.

Atrybuty z wartościami numerycznymi lub daty/czasu mogą być używane w połączeniu z operatorami porównawczymi i operatorami zakresu. Użyj <, <=, >, >=, <> lub =, aby wybrać obrazy z atrybutami mniejszymi, mniejszymi lub równymi, większymi, większymi lub równymi, nierówne lub równe podanej wartości. Wyrażenie w postaci „[od;do]” może służyć do wybierania przy użyciu zakresu wartości.

wybór według wartości
Oprócz definiowania kryteriów filtrowania za pomocą wzorca wyszukiwania, można również ręcznie wybrać z listy wartości (dla wybranego atrybutu) pobranych z aktualnie pasującego zestawu obrazów. Dokonanie takiego wyboru spowoduje automatyczne wypełnienie pola „wzorzec wyszukiwania”.

Pole poniżej wzorca wyszukiwania wyświetli wartości dla wybranego atrybutu, które są obecne w aktualnie wybranych obrazach. Ta lista jest na bieżąco aktualizowana podczas pisania. Możesz także wybrać kryteria sortowania, przewijając listę i klikając dwukrotnie.

Jeśli włączysz tryb pojedynczego kliknięcia (p. ustawienia > stół podświetlany), możesz wybierać wartości za pomocą jednego kliknięcia zamiast podwójnego kliknięcia. Ten tryb umożliwia również wybór zakresu wartości za pomocą myszy. Działa to tylko w przypadku atrybutów liczbowych i daty-godziny.

🔗łączenie wielu filtrów

Możesz łączyć ze sobą wiele filtrów, aby tworzyć bardziej złożone kolekcje zdjęć, korzystając z szeregu reguł. Reguła jest kombinacją kryteriów filtrowania wraz z operacją logiczną, która definiuje sposób łączenia tych kryteriów z dowolnymi wcześniejszymi regułami.

Kliknij przycisk collect-expander-icon (po prawej stronie pola wyszukiwania), aby otworzyć menu z następującymi opcjami:

usuń tę regułę
Usuwa bieżącą regułę lub resetuje ją, jeśli jest to jedyna zdefiniowana reguła.
zawęź wyszukiwanie
Dodaje nową regułę, która jest połączona z poprzednimi regułami w operacji logicznej AND. Obraz zostaje zachowany jako część kolekcji tylko wtedy, gdy spełnia również nowe kryterium.
dodaj więcej obrazów
Dodaje nową regułę, która jest połączona z poprzednimi regułami w logicznej operacji LUB. Do kolekcji dodawane są obrazy, spełniające nowe kryteria.
wyklucz obrazy
Dodaje nową regułę, która jest połączona z poprzednimi regułami w logicznej operacji OPRÓCZ. Obrazy spełniające nowe kryteria są usuwane z kolekcji.

Operatory logiczne definiujące sposób łączenia reguł są oznaczone ikonami po prawej stronie każdej dodanej reguły: AND przez symbol collect-and-icon , OR przez symbol collect-or-icon i EXCEPT collect-except-icon . Kliknij dowolną z tych ikon, aby zmienić logiczną operację dla tej reguły.

🔗aktualizowanie ścieżki folderu przeniesionych obrazów

Chociaż najlepiej jest nie dotykać importowanych plików poza darktable, ten moduł może pomóc w odzyskaniu sprawności po przeniesieniu lub zmianie nazwy folderów obrazów po ich zaimportowaniu. Moduł kolekcji posiada funkcję, która pozwala na aktualizację bazy danych biblioteki darktable o nową lokalizację folderu. Proces wygląda następująco:

  1. Ustaw atrybut obrazu na „folder” lub „rolka filmu”.

  2. Oryginalna nazwa rolki filmu lub folderu zostanie wyświetlona z formatowaniem przekreślonym, aby podkreślić, że nie można go zlokalizować.

  3. Kliknij PPM na nazwę folderu lub rolki filmu, wybierz „wyszukaj rolkę filmu…”, a następnie wybierz nową lokalizację folderu.

🔗powrót do poprzedniej kolekcji

Do wcześniej zdefiniowanej kolekcji możesz wrócić, klikając na przycisk historii na dole modułu lub korzystając z modułu ostatnio używanych kolekcji – zobacz sekcję ustawień, aby uzyskać więcej szczegółów.

🔗ustawienia

Opcja „ustawienia…” w menu presetów pozwala dostosować zachowanie modułu kolekcji w następujący sposób:

nie ustawiaj wpisu „brak kategorii” dla etykiet
Nie ustawia kategorii „brak kategorii” dla etykiet, które nie mają dzieci (domyślnie wyłączone).
rozróżnianie wielkości liter w etykietach
Określa, czy w etykietach ma być rozróżniana wielkość liter, czy nie - bez rozszerzenia ICU sqlite będzie to dotyczyć tylko 26 liter łacińskich (domyślnie niewrażliwe).
liczba kolekcji do przechowania
Liczba ostatnich kolekcji do przechowywania i wyświetlania menu kontekstowym historii (jeśli jest)
schowaj przycisk historii i wyświetl moduł w zamian
Wybierz, jak przeglądać historię kolekcji – możesz albo użyć przycisku historii w module, albo skorzystać z modułu ostatnio używanych kolekcji
liczba poziomów katalogów pokazywanych w listach
Liczba poziomów folderów do wyświetlenia w nazwach rolek filmu, zaczynając od prawej (domyślnie 1).
sortuj rolki filmu według
Sortuje rolki filmu według “nazwy folderu” (ścieżki) lub “czasu importu” (daty pierwszego importu rolek filmu) (domyślnie “czas importu”).
sortuj kolekcję malejąco
Sortuje następujące kolekcje w kolejności malejącej: „rolka filmu” (gdy sortowana jest według folderu), „folder”, data/godzina (np. data/godzina wykonania) (domyślnie włączone)

translations