geotagging

Importuje i stosuje dane śladu GPX do wybranych zdjęć.

Ten moduł jest wspólny dla widoków stołu podświetlanego i mapy. Widok mapy zapewnia ulepszony tryb, który umożliwia podgląd położenia obrazów wzdłuż ścieżek GPS, jednocześnie dostosowując przesunięcie daty/czasu obrazów i strefę czasową.

🔗organizacja pracy z danymi

Odbiornik GPS oblicza swoją aktualną pozycję na podstawie informacji otrzymywanych z satelitów i zapisuje je w pliku GPX wraz z aktualną datą i godziną. Dane Exif zdjęć zawierają również znacznik czasu, zdefiniowany przez ustawienia aparatu. Moduł geotagging pobiera znacznik czasu obrazu, wyszukuje pozycję w pliku GPX w tym czasie i przechowuje odpowiednie współrzędne (szerokość/długość geograficzna/wysokość npm) w swojej bazie danych oraz pliku obrazu pobocznego XMP.

Podczas tego procesu mogą wystąpić dwa problemy:

  • W przeciwieństwie do urządzeń GPS, większość aparatów nie rejestruje dokładnie czasu.
  • Czas przechowywany w danych Exif nie obejmuje strefy czasowej. Większość ludzi ustawia swój aparat na czas lokalny, podczas gdy urządzenia GPS przechowują czas w strefie czasowej UTC (Universal Time, Coordinated, tj. Greenwich (Londyn)). Jeśli strefy czasowe aparatu i pliku GPX różnią się, to powiązana lokalizacja będzie nieprawidłowa.

Jeśli obraz pokazuje już poprawną datę/godzinę i nosi znacznik czasu UTC, możesz bezpośrednio zastosować plik śladu GPX bez dalszych korekt.

W przeciwnym razie, aby skorelować czas obrazów i plików śledzenia GPS, wykonaj poniższe kroki:

  1. Popraw ustawienie czasu w aparacie dla pojedynczego obrazu, ręcznie wprowadzając poprawną datę/godzinę dla tego obrazu w polu data/godzina. Dobrym sposobem, aby to zrobić dokładnie, jest zrobienie zdjęcia wiarygodnego źródła czasu. Może to być dowolny dokładny zegar lub, jeszcze lepiej, czas wyświetlany na urządzeniu GPS (pamiętając, że urządzenia GPS zwykle pokazują czas lokalny, mimo że przechowują czas uniwersalny). Różnica (przesunięcie) między wprowadzonym czasem a czasem zapisanym w danych Exif obrazu zostanie pokazana w polu różnica czasu.

  2. Naciśnij przycisk blokady, aby zablokować obliczone przesunięcie w module.

  3. Zaznacz wszystkie zdjęcia, które chcesz dostosować, i kliknij zastosuj różnicę, aby zastosować obliczone przesunięcie do tych obrazów.

  4. Jeśli strefą czasową aparatu nie jest UTC, ustaw strefę czasową w polu strefa czasowa aparatu.

Po poprawieniu ustawienia czasu możesz teraz zastosować dane śledzenia GPX za pomocą przycisku zastosuj plik ścieżki GPX.

🔗kontrolki modułu (wspólne)

data/czas
To pole jest inicjowane datą/godziną odczytaną z pierwszego wybranego obrazu (format rrrr:mm:dd gg:mm:ss) i może być modyfikowane w celu poprawienia daty/czasu dla tego obrazu. Poszczególne pola daty/czasu można zmieniać, przewijając je myszą. Jeśli którekolwiek pole osiągnie swój limit, sąsiednie pola są automatycznie aktualizowane. Na przykład, jeśli przekroczysz 60 w polu minut, pole godziny zostanie automatycznie zwiększone. Tenmoduł może także używać milisekund, jeśli wybierzesz opcję ustawienia > stół podświetlany > pokaż czas obrazu w milisekundach.
oryginalna data/czas
Oryginalna data/czas obrazu jest tutaj pokazana w celach informacyjnych.
różnica czasu
Obliczona różnica między oryginalną datą/czasem a datą wpisaną w polu data/czas. Jeżeli obliczona różnica jest większa niż 99 dni 23 godziny 59 minut i 59 sekund, przesunięcie jest nieważne.
przycisk blokujący
Jeśli przycisk blokady jest aktywny, wartość przesunięcia zostaje zamrożona. Jeśli później zmienisz wybrane zdjęcia, data/czas nowego zdjęcia zostanie zaktualizowany przy użyciu zablokowanego przesunięcia. Pozwala to na zastosowanie tego samego przesunięcia do wielu grup obrazów.
zastosuj różnicę
Stosuje przesunięcie do wybranych zdjęć.
zastosuj datę/czas
Czasami przydatna jest możliwość ustawienia bezwzględnej daty/czasu dla obrazu, na przykład w przypadku braku tej informacji. Ten przycisk umożliwia zastosowanie daty/czasu, wprowadzonej w polu data/czas do wybranych obrazów, bez uwzględniania poprzedniej wartości. Możesz użyć Ctrl+Z, aby cofnąć niechciane zmiany.
strefa czasowa aparatu
Określa strefę czasową aparatu. Zacznij pisać, aby wyświetlić listę dozwolonych wartości.
zastosuj plik ścieżki GPX (tylko widok stołu podświetlanego)
Stosuje plik śladu GPX. Kliknij odpowiedni przycisk i przejdź do pliku GPX. Możesz użyć Ctrl+Z, aby cofnąć niechciane zmiany. W oknie wyboru plików przycisk podglądu wyświetla ścieżki wybranego pliku GPX wraz z następującymi informacjami: nazwa ścieżki, data/czas rozpoczęcia i zakończenia (czas lokalny), liczba punktów ścieżki i liczba wybranych zdjęć, które zostaną oznaczone geograficznie .

🔗kontrolki modułu (widok mapy)

GPX file
The path of the GPX file selected.
tabela śladów
Ta tabela pokazuje datę/godzinę rozpoczęcia każdego śladu, wraz z liczbą punktów śladu i liczbą pasujących obrazów. Gdy przycisk wyboru jest aktywowany, odpowiedni ślad jest wyświetlany na mapie. Przycisk wyboru w nagłówku tabeli umożliwia jednoczesne zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia wszystkich ścieżek. Najedź myszą na wiersz, aby wyświetlić czas rozpoczęcia i zakończenia zarówno w czasie lokalnym (LT), jak i UTC.
podgląd zdjęć
Jeśli zaznaczone, pasujące obrazy są wyświetlane na mapie wzdłuż widocznych ścieżek.
wybierz zdjęcia
Jeśli nie chcesz zastosować przesunięcia do wszystkich wybranych obrazów, a tylko do pasujących obrazów, użyj tego przycisku, aby wybrać obrazy. Jeśli nie chcesz stracić bieżącego przesunięcia, możesz je zablokować przed zmianą zaznaczenia.
licznik
Po prawej stronie przycisku wybierz obrazy wyświetlana jest liczba pasujących zdjęć i liczba zaznaczonych.
zastosuj geolokację
Ten przycisk jest wyświetlany, gdy przesunięcie jest zerowe. Przycisk zastosuj geolokację stosuje dane GPX do pasujących obrazów na wybranych ścieżkach.
zastosuj różnicę i geolokację
Ten przycisk jest wyświetlany po wprowadzeniu różnicy. Przypominamy, że przycisk zastosuj różnicę stosuje różnicę do wszystkich wybranych zdjęć. W przeciwieństwie do zastosuj różnicę, przycisk zastosuj różnicę i geolokację stosuje różnicę i dane GPX do pasujących zdjęć na wybranych ścieżkach.

Możesz użyć Ctrl+Z, aby cofnąć niechciane zmiany (dwa razy w przypadku zastosuj różnicę i geolokację).

translations