darktable-cli

Plik binarny darktable-cli uruchamia wariant interfejsu wiersza poleceń darktable, umożliwiającego eksport obrazów.

Ten wariant nie otwiera żadnego ekranu - działa w trybie czystej konsoli bez uruchamiania GUI. Ten tryb jest szczególnie przydatny w przypadku serwerów, wykonujących zadania w tle.

darktable-cli może być wywołane z następującymi parametrami linii poleceń:

darktable-cli [plik lub folder wejściowy>]
       [<plik xmp>]
       <plik lub folder wyjściowy>
       [--width <maksymalna szerokość>]
       [--height <maksymalna wysokość>]
       [--hq <0|1|true|false>]
       [--upscale <0|1|true|false>]
       [--style <nazwa stylu>]
       [--style-overwrite]
       [--apply-custom-presets <0|1|false|true>]
       [--out-ext <rozszerzenie>]
       [--import <plik lub folder>]
       [--icc-type <typ>]
       [--icc-file <plik>]
       [--icc-intent <cel>]
       [--verbose]
       [--help [opcja]]
       [--core <opcje darktable>]

Użytkownik musi określić plik wejściowy i wyjściowy. Pozostałe parametry są opcjonalne.

<plik lub folder wejściowy>
Nazwa pliku wejściowego lub folderu (zawierającego obrazy) do wyeksportowania. Jeśli chcesz przetwarzać wiele obrazów lub wiele folderów, użyj opcji --import.
<plik xmp>
Opcjonalna nazwa pliku pobocznego XMP zawierającego dane stosu historii do zastosowania podczas eksportu. Jeśli ta opcja nie jest podana, darktable będzie szukać pliku XMP, który należy do podanych plików wejściowych.
<plik lub folder wyjściowy>
Nazwa pliku wyjściowego lub folderu docelowego. Format eksportowanego pliku pochodzi z rozszerzenia pliku lub opcji --out-ext. Możesz również użyć kilku zmiennych w nazwie pliku wyjściowego. Z oczywistych powodów ten parametr jest obowiązkowy, jeśli używasz programu w folderze obrazów zawierającym wiele obrazów. Jeśli określasz folder wyjściowy, zaleca się określenie formatu pliku za pomocą --out-ext.
--width <maksymalna szerokość>
Ogranicza szerokość eksportowanego obrazu do podanej liczby pikseli.
--height <maksymalna wysokość>
Ogranicza wysokość eksportowanego obrazu do podanej liczby pikseli.
--hq <0|1|true|false>
Zdefiniuj, czy podczas eksportu ma być używane ponowne próbkowanie wysokiej jakości (więcej szczegółów znajduje się w sekcji eksportu). Wartość domyślna to prawda.
--upscale <0|1|true|false>
Określa, czy zezwalać na upscaling podczas eksportu. Wartość domyślna to fałsz.
--style <nazwa stylu>
Określa nazwę stylu do zastosowania podczas eksportu. Jeśli określono styl, należy również podać ścieżkę do katalogu konfiguracyjnego darktable (np. --core --configdir ~/.config/darktable). Domyślnie nie jest stosowany żaden styl.
--style-overwrite
Określony styl nadpisuje stos historii, zamiast być do niego dołączany.
--apply-custom-presets <0|1|false|true>
Czy załadować plik data.db, który zawiera presety i style. Wyłączenie tej opcji umożliwia uruchamianie wielu instancji darktable-cli kosztem niemożności użycia opcji --style. Wartość domyślna to prawda.
--out-ext <rozszerzenie>
Ustawia format pliku eksportu w zależności od jego rozszerzenia (jpg, tif, itp.). Jeśli zostało zdefiniowane, ma ono pierwszeństwo przed <plikiem wyjściowym>. Domyślnie jest to wyodrębnione z <pliku wyjściowego>. Domyślnie jest to jpg, jeśli określono <folder wyjściowy>. Uwaga: rozszerzenie użyte w nazwie pliku eksportu jest z góry określone przez format eksportu i nie można go zmieniać.
--import <plik lub katalog>
Określ plik wejściowy lub folder, może być używany wielokrotnie. Tej opcji nie można łączyć z <plikiem lub folderem wejściowym>.
--icc-type <typ>
Określa typ profilu ICC, który jest taki sam, jak określenie „profilu wyjściowego” w module wejściowego profilu koloru. Domyślnie używany obraz. Użyj --help icc-type, aby uzyskać listę obsługiwanych typów. Zapoznaj się z dokumentacją modułu wejściowego profilu koloru, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis dostępnych opcji.
--icc-file <plik>
Określa nazwę pliku profilu ICC. Domyślnie pusta nazwa pliku.
--icc-intent <cel>
Określa sposób renderowania. Wartość domyślna to określone zdjęcie. Użyj --help icc-intent, aby uzyskać listę obsługiwanych sposobów. Zobacz sposób odzworowania barw, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis dostępnych opcji.
--verbose
Włącza szczegółowe wyjście.
--help [opcja]
Drukuje podstawową informację o użyciu i kończy działanie. Jeśli podano option, dodatkowo wypisuje użycie dla danej opcji.
--core <opcje darktable>
Wszystkie parametry wiersza poleceń następujące po --core są przekazywane do jądra darktable i obsługiwane jako parametry standardowe. Zobacz opis komendy darktable dla uzyskania szczegółowego opisu.

🔗opcje eksportu

Opcje eksportu dla darktable są zdefiniowane jako elementy konfiguracji ustawiane w module eksportu. Istnieją dwa sposoby zmiany tej konfiguracji podczas używania darktable-cli, jak opisano poniżej.

🔗użycie modułu eksportu

Polecenie darktable-cli użyje ostatniej konfiguracji formatu użytej w module eksportu, gdy zostanie uruchomione w trybie interaktywnym (gui). Możesz zatem ręcznie ustawić żądane opcje formatu w graficznej wersji darktable, a następnie uruchomić darktable-cli, aby wyeksportować pliki.

🔗przekazywanie opcji do linii poleceń

Możesz ustawić dowolną opcję konfiguracji formatu eksportu, korzystając z następującej składni:

  --core --conf plugins/imageio/format/<FORMAT>/<OPCJA>=<WARTOŚĆ>

gdzie <FORMAT> jest nazwą żądanego formatu wyjściowego, a <OPCJA>jest dowolną opcją konfiguracyjną tego formatu.

Opcja ustawiona w ten sposób nie zostanie zapisana na stałe, ale zostanie użyta tylko w bieżącej instancji darktable-cli.

W poniższych sekcjach opisano opcje i wartości parametrów konfiguracyjnych, dostępnych dla każdego formatu eksportu.

🔗jpeg

quality
Jakość kompresji (5 - 100)

🔗j2k (jpg2000)

format
Format wyjściowy
 • 0: J2K
 • 1: jp2
quality
Jakość kompresji (5 - 100)
preset
Tryb DCP
 • 0: Cinema2K, 24 FPS
 • 1: Cinema2K, 48 FPS
 • 2: Cinema4K, 24 FPS

🔗exr (OpenEXR)

bpp
Głębia bitowa (16 lub 32)
compression
Typ kompresji
 • 0: nieskompresowany
 • 1: RLE
 • 2: ZIPS
 • 3: ZIP
 • 4: PIZ
 • 5: PXR24
 • 6: B44
 • 7: DWAA
 • 8: DWAB

🔗pdf

title
Tytuł pdf (dowolne znaki)
size
Rozmiar strony pdf (a4, a3, letter, legal)
orientation
orientacja papieru w pdf
 • 0: pionowa
 • 1: pozioma
border
Wielkość pustego miejsca dokoła pdf w formacie: rozmiar (liczba) + jednostka, np. 10 mm, 1 cal
dpi
Rozdzielczość w punktach na cal wewnątrz pdf (1 - 5000)
rotate
Czy obracać pdf (0 lub 1)
icc
Czy osadzać profil icc (0 lub 1)
bpp
Głębia bitowa (8 lub 16)
compression
Czy kompresować pdf (0 lub 1)
mode
Tryb umieszczania obrazów w formacie PDF
 • 0: normalny: po prostu umieść obrazy w pliku pdf
 • 1: wersja robocza: obrazy są zastępowane polami
 • 2: debugowanie: wyświetla tylko kontury i ramki ograniczające

🔗pfm

Nie określono opcji.

🔗png

bpp
Głębia bitowa (8 lub 16)
compression
Poziom kompresji (0 - 9).

🔗ppm

Nie określono opcji.

🔗tiff

bpp
Głębia bitowa (8, 16, 32)
compress
Typ kompresji
 • 0: nieskompresowany
 • 1: kompresja deflate
 • 2: kompresja deflate z predyktorem
compresslevel
Poziom kompresji (0 - 9)
shortfile
obraz B&W lub kolorowy
 • 0: zapisuj kolory rgb
 • 1: zapisuj skalę szarości

🔗webp

comp_type
Tryb kompresji
 • 0: stratna
 • 1: bezstratna
quality
jakość kompresji (5 - 100)
hint
Preferowany sposób zarządzania kompresją
 • 0: wartość domyślna
 • 1: zdjęcie: zdjęcie cyfrowe, np. portret, ujęcie wewnętrzne
 • 2: zdjęcie: zdjęcie plenerowe, przy oświetleniu naturalnym
 • 3: grafika: obraz w dyskretnych tonach (wykres, kafelek mapy itp.)

🔗kopia

Nie określono opcji.

🔗xcf

bpp
Głębia bitowa (8, 16, 32)

🔗JXL

bpp
Głębia bitowa (8, 10, 12, 16, 32)
pixel_type
Wartość logiczna określająca, czy typ piksela (16 bitów) jest liczbą całkowitą bez znaku czy zmiennoprzecinkową
 • 0: liczba całkowita bez znaku
 • 1: zmiennoprzecinkowa
quality
Liczba naturalna (4 - 100); jakość zdjęcia, odpowiadająca mniej więcej jakości JPEG (100 to kompresja bezstratna)
original
Wartość logiczna: czy kodować przy użyciu oryginalnego profilu kolorów, czy wewnętrznego XYB
 • 0: wewnętrzne
 • 1: oryginał
effort
Liczba całkowita od 1 do 9. Wysiłek włożony w kodowanie danych wyjściowych; wyższy oznacza wolniejszy (domyślnie jest to 7)
tier
Liczba naturalna 1-4. Większe wartości kładą nacisk na prędkość dekodowania kosztem jakości (domyślnie 0)

translations