zarządzanie układami modułu

Zarządza układem i grupowaniem modułów produkcyjnych oraz panelem szybkiego dostępu.

zarządzanie układami modułu

To okno może być wywołane z menu presetów, znajdującym się powyżej paska wyszukiwania modułów lub ikon grup modułów (poniżej modułu analizy obrazu w widoku ciemni). Ctrl+LPM na menu presetów oferuje bezpośredni dostęp do tego ekranu.

Ustawienia zapisywane są automatycznie po opuszczeniu tego ekranu. Naciśnij reset, aby porzucić zmiany, dokonane w bieżącej edycji.

🔗kontrolki modułu

🔗kontrolki globalne

Na górze panelu dostępne są następujące kontrolki:

preset
Wybiera istniejącą grupę presetów modułów.
usuń
Usuwa bieżący preset (tylko presety użytkownika).
zduplikuj
Duplikuje bieżący preset z nową nazwą. Powyższy przykład pokazuje nowy preset o nazwie “user defined”, stworzony poprzez zduplikowanie presetu “moduły: domyślne”.
zmień nazwę
Zmienia nazwę bieżącego presetu (tylko presety użytkownika). PPM, jeśli chcesz przywołać okienko, w którym możesz skopiować, wkleić, wybrać wszystkie, usunąć bądź wstawić emoji).
nowy
Tworzy nowy preset, zawierający minimalną listę modułów.
pokaż wyszukiwarkę tekstową
Wskazuje, czy wyświetlać pasek wyszukiwania poniżej ikon grup modułów.
pokaż panel szybkiego dostępu
Wskazuje, czy wyświetlać panel szybkiego dostępu. Jeśli zaznaczone, wówczas w dolnym panelu pojawi się nowa pozycja, pozwalająca na dodawanie bądź usuwanie widżetów.
pokaż w aktywnej grupie wszystkie moduły z historii
Zaznacz tę opcję, aby wewnątrz aktywnej grupy pokazać wszystkie moduły obecne w historii niezależnie od tego, czy aktualnie są aktywne.
automatycznie zastosuj ten preset
Presety grupy modułów mogą zostać automatycznie zastosowane w oparciu o tym obrazu, nad którym pracujesz. Pole wyboru wskazuje, czy ten preset posiada jakiekolwiek reguły automatycznego wyboru. Kliknięcie ikonki koła zębatego wyświetli okno ustawień automatycznych. Zob. presety.

🔗grupy modułów

Dolny panel umożliwia zmianę panelu szybkiego dostępu i grup modułów wybranego presetu (tylko dla presetów użytkownika).

dodawanie grupy
Nową grupę dodajemy, klikając znak + przy etykiecie “grup modułów”
usuwanie grupy
Grupę można usunąć poprzez wciśnięcie przycisku X obok jej nazwy.
dodaj moduł / widget
Klikając znak + poniżej nazwy grupy, możemy dodać moduł do grupy bądź widget do panelu szybkiego dostępu. Wymagany moduł / widget należy wybrać z wyświetlonej listy.
usunięcie modułu / widgetu
Klikając znak X obok nazwy modułu / widgetu, usuwasz go z grupy bądź z panelu szybkiego dostępu.
zmiana ikony grupy
Zmianę ikony grupy można dokonać poprzez kliknięcie na ikonie istniejącej grupy i wybór nowej ikony z rozwiniętej listy.
zmiana kolejności grup
Zmiany kolejności, w jakiej wyświetlane są grupy, dokonujemy przyciskami < oraz > poniżej nazw grup.
zmiana nazwy grupy
Nazwę grupy zmienisz, klikając na jej nazwie i wprowadzając nową. PPM wyświetli menu, pozwalające na kopiowanie, wklejanie, zaznaczenie całości, usunięcie nazwy bądź wstawienie emoji.

translations