darktable

Komenda `darktable’ uruchamia darktable z graficznym interfejsem i pełną funkcjonalnością. Jest to standardowa metoda pracy z darktable.

darktable może być wywołane z następującymi parametrami linii poleceń:

darktable [-d {all,act_on,cache,camctl,camsupport,control,demosaic,
        dev,fswatch,imageio,input,ioporder,lighttable,lua,
        masks,memory,nan,opencl,params,perf,print,pwstorage,
        signal,sql,tiling,undo,verbose}]
     [<input file>|<image folder>]
     [--version]
     [--disable-opencl]
     [--configdir <user config directory>]
     [--library <library file>]
     [--datadir <data directory>]
     [--moduledir <module directory>]
     [--tmpdir <tmp directory>]
     [--cachedir <user cache directory>]
     [--localedir <locale directory>]
     [--luacmd <lua command>]
     [--noiseprofiles <noiseprofiles json file>]
     [--d-signal <signal>]
     [--d-signal-act <all,raise,connect,disconnect,print-trace>]
     [--conf <key>=<value>]
     [-t <num openmp threads>]

Wszystkie parametry są opcjonalne. W większości przypadków darktable powinno być uruchamiane bez dodatkowych parametrów, użyje wtedy rozsądnych wartości domyślnych.

-d {all,act_on,cache,camctl,camsupport,control,demosaic,dev,fswatch,imageio,input,ioporder,lighttable,lua,masks,memory,nan,opencl,params,perf,print,pwstorage,signal,sql,tiling,undo,verbose}
Enable debug output to the terminal. There are several subsystems of darktable and each of them can be debugged separately. You can use this option multiple times if you want to debug more than one subsystem (e.g. darktable -d opencl -d camctl) or debug all of them at once (with -d all). Some debug options (like -d opencl) can also provide more verbose output, which can be invoked with the additional option -d verbose. The verbose option must be explicitly provided, even when using -d all.
--d-signal <sygnał>
Jeśli podano -d signal lub -d all, podaje sygnał do debugowania za pomocą tej opcji. Podaj ALL, aby debugować wszystkie sygnały lub określ sygnał, używając jego pełnej nazwy. Może być używany wielokrotnie.
--d-signal-act <all,raise,connect,disconnect,print-trace>
Jeśli podano -d signal lub -d all, określa akcję sygnału do debugowania za pomocą tej opcji.
<plik wejściowy>|<folder obrazu>
Przyjmuje opcjonalną nazwę pliku obrazu lub folderu. Jeśli podano nazwę pliku, darktable uruchamia się w widoku ciemni z otwartym plikiem. Jeśli podano folder, darktable uruchamia się w widoku stołu podświetlanego z zawartością tego folderu jako bieżącą kolekcją.
--version
Drukuje numer wersji darktable, informację o prawach autorskich oraz kilka innych przydatnych informacji i kończy działanie.
--disable-opencl
Zapobiega inicjalizacji podsystemu OpenCL przez darktable. Użyj tej opcji, jeśli darktable ulega awarii podczas uruchamiania z powodu wadliwej implementacji OpenCL.
--configdir <katalog konfiguracji>
Określa katalog, w którym darktable przechowuje konfigurację specyficzną dla użytkownika. Domyślna lokalizacja to $HOME/.config/darktable/.
--library <library file>
darktable keeps image information in an sqlite database for fast access. The default location of that database file is file name library.db in the directory specified by --configdir or defaulted to $HOME/.config/darktable/. Use this option to provide an alternative location (e.g. if you want to do some experiments without compromising your original library.db). If the database file does not exist, darktable creates it for you. You may also provide :memory: as the library file, in which case the database is kept in system memory – all changes are discarded when darktable terminates.

Za każdym razem, gdy darktable się uruchamia, blokuje bibliotekę dla bieżącego użytkownika. Robi to poprzez zapisanie bieżącego identyfikatora procesu (PID) do pliku blokady <plik biblioteczny>.lock obok określonej biblioteki. Jeśli darktable znajdzie istniejący plik blokady dla biblioteki, natychmiast kończy działanie.

--datadir <katalog danych>
Określa katalog, w którym darktable znajdzie swoje dane potrzebne do uruchomienia. Domyślna lokalizacja zależy od twojej instalacji. Typowe lokalizacje to /opt/darktable/share/darktable/ i /usr/share/darktable/.
--moduledir <katalog modułów>
darktable ma strukturę modułową i organizuje swoje moduły jako biblioteki współdzielone do ładowania w czasie wykonywania. Ta opcja mówi darktable, gdzie program ma szukać swoich bibliotek współdzielonych. Domyślna lokalizacja zależy od twojej instalacji. Typowe lokalizacje to /opt/darktable/lib64/darktable/ i /usr/lib64/darktable/.
--tmpdir <katalog tmp>
Określa, gdzie darktable powinien przechowywać swoje pliki tymczasowe. Jeśli ta opcja nie jest dostarczona, darktable używa domyślnych ustawień systemowych.
--cachedir <katalog pamięci podręcznej>
darktable przechowuje bufor miniatur obrazów dla szybkiego podglądu obrazu i prekompilowanych plików binarnych OpenCL dla szybkiego uruchamiania. Domyślnie pamięć podręczna znajduje się w $HOME/.cache/darktable/. Równolegle może istnieć wiele pamięci podręcznych miniatur — po jednej dla każdego pliku biblioteki.
--localedir <katalog locale>
Określa, gdzie darktable może znaleźć ciągi tekstowe, specyficzne dla języka. Domyślna lokalizacja zależy od twojej instalacji. Typowe lokalizacje to /opt/darktable/share/locale/ i /usr/share/locale/.
--luacmd <polecenie Lua>
Ciąg znaków, zawierający polecenia Lua do wykonania po zainicjowaniu Lua. Te polecenia zostaną uruchomione po twoim pliku „luarc”.
Jeśli lua nie jest wkompilowana, ta opcja zostanie zaakceptowana, ale nic nie zrobi.
--noiseprofiles <plik json profili szumów>
Odczytuje plik json, który zawiera profile szumów, specyficzne dla aparatu. Domyślna lokalizacja zależy od twojej instalacji. Typowe lokalizacje to /opt/darktable/share/darktable/noiseprofile.json i /usr/share/darktable/noiseprofile.json.
--conf <key>=<value>
darktable supports a rich set of configuration parameters defined by the user in file darktablerc, located in the directory specified by --configdir or defaulted to $HOME/.config/darktable/. You may temporarily overwrite individual settings on the command line with this option – these settings will not be stored in darktablerc on exit.
-t <liczba wątków openmp>
ogranicza liczbę wątków openmp do użycia w równoległych sekcjach openmp

translations