globalny próbnik koloru

Pobiera próbki kolorów z bieżącego obrazu ciemni, wyświetla ich wartości na wiele sposobów i porównuje kolory z różnych lokalizacji.

Próbnik kolorów jest aktywowany przez naciśnięcie ikony próbnika kolorów. Parametry modułu będą obowiązywać do momentu wyjścia z trybu ciemni.

Oprócz opisanego tutaj globalnego próbnika kolorów, wiele modułów darktable (np. krzywa tonalna) zawiera również lokalne próbniki kolorów, które służą do ustawiania poszczególnych parametrów modułu. Należy mieć świadomość, że te dwie formy próbnika kolorów nie zawsze działają w tej samej przestrzeni barwnej. Globalny próbnik działa w przestrzeni kolorów histogramu i pobiera próbki po przetworzeniu całej kolejki przetwarzania. Próbniki lokalne działają w przestrzeni kolorów modułu, w którym są aktywowane, i odzwierciedlają dane wejściowe lub wyjściowe tego modułu w kolejce przetwarzania.

Możesz kliknąć PPM próbkowane wartości kolorów, aby skopiować je do schowka.

Gdy próbnik globalny działa na końcu kolejki przetwarzania podglądu, odbiera dane w przestrzeni kolorów wyświetlacza, a następnie konwertuje je na przestrzeń kolorów histogramu. Jeśli używasz przestrzeni kolorów wyświetlacza, która nie jest „dobrze zachowywana” (jest to typowe dla profilu urządzenia), kolory spoza gamutu profilu wyświetlacza zostaną przycięte lub zniekształcone.

Hover over any of the color values to show a tooltip containing more detailed information about the picked color or live color sample. This information includes RGB and Lab values as well as an approximate color name. An attempt is also made to detect skin tones and provide an appropriate description. Skin tone detection needs proper Lightness scaling (44 to 48% for African and 58 to 64% for all others) and neutral white balance.

🔗kontrolki modułu

tryb punktowy/obszarowy
Próbnik globalny można aktywować w trybie punktowym lub obszarowym, klikając odpowiednio lub Ctrl+kliknięcie ikony próbnika (można również kliknąć PPM, aby włączyć tryb obszarowy). W trybie punktowym jako próbka pobierana jest tylko niewielka plamka pod kursorem. W trybie obszaru darktable pobiera próbki obszaru w narysowanym prostokącie.
średnia/min/maks
Jeśli próbki są pobierane w trybie obszaru, darktable obliczy średnie, minimalne i maksymalne wartości kanałów kolorów. To pole rozwijane pozwala wybrać, które z nich są wyświetlane. Z oczywistych względów statystycznych średnie, min i max są identyczne dla pojedynczej próbki w trybie punktowym.
próbka koloru / wartości kolorów
Próbka koloru, reprezentująca próbkowany punkt lub obszar, wyświetlana jest obok wartości liczbowych. Kliknięcie próbki spowoduje włączenie/wyłączenie znacznie większej próbki w celu łatwiejszego przeglądania.

Globalny próbnik kolorów działa w przestrzeni kolorów RGB, ale możesz wybrać (wybierając z listy rozwijanej), aby przetłumaczyć te wartości liczbowe na inną przestrzeń kolorów. Należy pamiętać, że wartości w innych przestrzeniach kolorów są tutaj przybliżone — w zależności od profilu kolorów wyświetlacza mogą wystąpić pewne odchylenia od faktycznych wartości.

próbki na żywo
Próbkowane kolory (w trybie obszarowym lub punktowym) można zapisać jako żywe próbki, naciskając przycisk „dodaj”. Próbka koloru i wartości liczbowe zostaną pokazane dla każdej przechowywanej próbki. Możesz zmienić zarówno wyświetlaną wartość (średnia, minimalna, maksymalna), jak i przestrzeń kolorów.

Nowo utworzone próbki na żywo nie są blokowane. Jeśli zmienisz przetwarzanie obrazu, zmiany te zostaną odzwierciedlone w żywych próbkach. Można to wykorzystać, aby zobaczyć, jak zmieniony parametr wpływa na różne części obrazu. Kliknięcie próbki koloru na żywo powoduje jej zablokowanie i wyświetlenie symbolu kłódki. Dalsze zmiany obrazu nie będą już miały wpływu na próbkę. Możesz użyć tego do porównania dwóch żywych próbek, blokując tylko jedną z nich, zapewniając w ten sposób porównanie przed i po.

Jeśli najedziesz myszą na przycisk „usuń” jednego z wpisów próbki na żywo, wybrany region dla tej próbki zostanie podświetlony w podglądzie obrazu.

pokaż próbki na obrazie/wektoroskopie
Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, lokalizacje próbek na żywo są wizualnie wskazywane na obrazie i wektoroskopie modułu analizy obrazu.
ogranicz zakres do zaznaczenia
Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, tylko wartości wybranego obszaru lub punktu są brane pod uwagę w widokach regularnych i falowych modułu analizy obrazu. Pozwala to zobaczyć, jakie wartości tonalne są obecne w wybranym obszarze. W przypadku korzystania z próbnika kolorów w module przetwarzania ta opcja ogranicza zakres do obszaru pobranego z modułu przetwarzania, zamiast do globalnego próbnika kolorów.

translations