układ widoku mapy

🔗lewy panel

Moduły są identyczne z tymi z widoku stołu podświetlanego. Od góry do dołu kolejno:

kolekcje
Filtruje listę zdjęć, wyświetlanych w widoku mapy.
ostatnio używane kolekcje
Udostępnia listę ostatnio użytych kolekcji zdjęć.
informacje o obrazie
Wyświetla informacje o obrazie.

🔗prawy panel

Tutaj znajdziemy moduły z widoku mapy. Kolejno od góry do dołu:

wyszukaj położenie
Wyszukuje miejsce na mapie.
położenia
Zarządza hierchiczną listą znaczników lokalizacji i odpowiadającym im obszarom na mapie.
ustawienia mapy
Wybiera dostawcę map i ustawia różne parametry wyświetlania.
etykiety
Nadaje etykiety wybranym zdjęciom.
geotagging
Stosuje dane GPX do zaznaczonych zdjęć.

🔗dolny panel

rolka filmu
Przeciągnij zdjęcia z rolki filmu na mapę, jak jest to opisane w rozdziale przegląd.

translations