skróty

Prawie każdą akcję w darktable możesz wykonać za pomocą skrótu klawiaturowego/myszy. Możesz też używać różnych innych urządzeń wejściowych, w tym urządzeń MIDI i kontrolerów gier – więcej informacji znajdziesz w sekcji obsługa urządzeń midi. W tym przewodniku są one określane jako urządzenia zewnętrzne lub po prostu urządzenia.

🔗definiowanie skrótów

Skrót to kombinacja naciśnięć klawiszy lub przycisków i/lub ruchów myszy lub urządzenia, która wykonuje działanie w darktable.

Zalecanym sposobem przypisywania skrótów do elementów wizualnych jest tryb wizualnego mapowania skrótów.

Pojedyncza akcja może mieć wiele skrótów, ale jeden skrót może być połączony tylko z jedną akcją w danym widoku darktable — nie można łączyć akcji razem, chyba że zastosujesz preset lub styl. Możesz jednak ustawić jeden skrót, który na przykład jedną akcję wykonuje w widoku stołu podświetlanego, a inną – w widoku ciemni.

🔗inicjowanie skrótu

Skrót musi być wywołany przez:

 • naciśnięcie klawisza na klawiaturze; lub

 • naciśnięcie klawisza lub przesunięcie pokrętła/joysticka na urządzeniu zewnętrznym

Nie możesz zainicjować skrótu, poruszając myszą lub naciskając jej lewy, prawy bądź środkowy przycisk, ponieważ te czynności są używane do interakcji z interfejsem użytkownika darktable.

🔗proste skróty klawiszowe

Skrót, który zawiera tylko przyciski i/lub naciśnięcia klawiszy (a nie ruchy myszy/urządzenia) jest określany jako skrót prosty.

Prosty skrót musi zostać zainicjowany jak powyżej, ale może obejmować też:

 • Co najmniej jeden klawisz modyfikatora (Shift, Ctrl, Alt), przytrzymywany podczas wykonywania pozostałej części skrótu

 • Do trzech naciśnięć klawiszy, z których ostatnie może być długim naciśnięciem (rozumianym jako naciśnięcie klawisza dłuższe, niż czas trwania dwukrotnego kliknięcia w systemie)

 • Podobnie, maksymalnie trzy wciśnięcia przycisku urządzenia lub kliknięcia przycisku myszy, z których ostatnie może być długie

Do tworzenia prostych skrótów można używać różnych kombinacji klawiatury, myszy i przycisków urządzenia.

🔗tworzenie dodatkowych modyfikatorów

Jedynymi poprawnymi modyfikatorami są klawisze Shift, Ctrl i Alt na klawiaturze. Możesz zdefiniować dodatkowe klawisze (lub przyciski urządzenia) jako modyfikatory, przypisując klawisze/przyciski do akcji „ogólne/modyfikatory”. Będą one jednak działać jedynie jako dodatkowe klawisze Ctrl, Alt lub Shift – nie można tworzyć „nowych” modyfikatorów.

🔗rozszerzanie prostych skrótów klawiszowych o ruch

W przypadku niektórych działań możesz rozszerzyć prosty skrót za pomocą ruchu myszy/urządzenia. Na przykład możesz przytrzymać Ctrl+X podczas przewijania myszą, aby zmienić wartość suwaka. Do rozszerzenia prostego skrótu mogą posłużyć następujące elementy:

 • Ruch kółka przewijania myszy

 • Poziomy, pionowy lub ukośny ruch kursora myszy

 • Ruch gałką/joystickiem na urządzeniu zewnętrznym

Aby rozszerzyć prosty skrót, musisz przytrzymać ostatni klawisz/przycisk prostego skrótu podczas rozszerzania ruchu myszy/urządzenia.

W przypadku urządzeń zewnętrznych nie musisz zaczynać od prostego skrótu — możesz bezpośrednio przypisać pokrętło sterujące lub joystick do akcji — chociaż znacznie zmniejszy to elastyczność takich urządzeń.

Długich naciśnięć przycisków i klawiszy nie można przedłużyć, ponieważ długość kliknięcia/naciśnięcia jest mierzona czasowo za pomocą zwolnienia ostatniego przycisku/klawisza — takie skróty muszą zostać zakończone zwolnieniem ostatniego przycisku/klawisza.


Uwaga: Jeśli chcesz używać rozszerzonych skrótów z touchpadem laptopa, może być konieczne wyłączenie ustawienia „wyłącz touchpad podczas pisania”.


🔗akcje

Skróty są używane do inicjowania akcji w darktable.

Akcja jest zwykle (ale nie zawsze) operacją, którą możesz wykonać za pomocą interfejsu użytkownika darktable typu „wskaż i kliknij”. Akcją może być na przykład:

 • Zwiększenie, zmniejszenie lub reset wartości suwaka

 • Przewinięcie listy rozwijanej

 • Włączenie, rozwinięcie lub przejście do modułu

 • Kliknięcie przycisków

 • Przełączanie się pomiędzy widokami

Takie działania typu „wskaż i kliknij” są zwykle definiowane jako zastosowanie efektu do elementu widżetu, gdzie te terminy są zdefiniowane w następujący sposób:

widget
Każda widoczna część interfejsu użytkownika jest znana jako widget. Na przykład okno aplikacji darktable jest widżetem, zawierającym widżety panelu bocznego, z których każdy zawiera widżety modułów, z których każdy zawiera widżety przycisków, suwaków i list rozwijanych itp… Przypisując skrót do akcji, musisz najpierw zdecydować, do którego widżetu ma zostać on zastosowany.
element
element to część widżetu interfejsu użytkownika, na którą ma wpływ twój skrót. Na przykład w przypadku suwaka z próbnikiem kolorów możesz sprawić, by skrót aktywował element klawisza próbnika kolorów lub zmienić wartość suwaka. W przypadku rzędu kart (wiersz jest pojedynczym widżetem) możesz wybrać, który element karty ma zostać aktywowany lub użyć rolki myszy podczas nawigowania po kartach.
efekt
Skrót może czasami wywierać wiele możliwych efektów na dany element. Na przykład, przycisk może być aktywowany tak, jakby został naciśnięty zwykłym kliknięciem myszy lub tak, jakby został naciśnięty za pomocą Ctrl+LPM. Wartość suwaka można edytować, zwiększać/zmniejszać lub resetować.

🔗przypisywanie skrótów do akcji

Istnieją dwie podstawowe metody przypisywania skrótu do akcji.

🔗wizualne mapowanie skrótów klawiszowych

Kliknij ikonę visual mapping button w górnym panelu dowolnego widoku darktable, aby przejść do trybu mapowania skrótów wizualnych. Jeśli przytrzymasz klawisz Ctrl podczas klikania przycisku, przy nadpisywaniu istniejącego mapowania skrótów nie pojawi się żadne potwierdzenie.

Kursor myszy zmieni się, gdy najedziesz na widżety interfejsu użytkownika, aby wskazać, czy można utworzyć mapowanie:

 • Normalny kursor (wskaźnik) myszy pojawia się po najechaniu na nagłówek modułu, aby wskazać, że możesz kliknąć, aby rozwinąć moduł.

 • Obraz klawiatury ze znakiem „+” oznacza, że oprócz przypisania skrótu możesz także dodać widżet do panelu szybkiego dostępu w ciemni (poprzez Ctrl+LPM),

 • Obraz klawiatury ze znakiem „–” oznacza, że widget znajduje się już w panelu szybkiego dostępu (Ctrl+LPM, aby go usunąć),

 • Obraz klawiatury bez znaku „+” lub „–” oznacza, że dla widgetu pod kursorem można zdefiniować skrót, ale nie można go dodać ani usunąć z panelu szybkiego dostępu,

 • Okrąg przekreślony linią (🚫) wskazuje, że pod kursorem nie ma widżetu, który można zmapować.

Naciśnij kombinację klawiszy, najeżdżając na mapowalny widżet, aby przypisać skrót do tego widżetu – do tego skrótu zostanie przypisana domyślna akcja na podstawie typu widżetu i tego, czy naciśnięto skrót prosty czy rozszerzony. Poniżej zamieściliśmy szczegółowe informacje o niektórych domyślnych przypisanych akcjach.

Kliknij lewym przyciskiem myszy mapowalny widżet, aby otworzyć ekran mapowania skrótów dla tego widżetu (patrz poniżej). Kliknij lewym przyciskiem myszy w dowolnym innym miejscu ekranu, aby otworzyć ekran mapowania skrótów, rozwinięty (jeśli to możliwe) na podstawie klikniętej części ekranu. Ten ekran może być używany do zmiany akcji przypisanej do skrótu oraz do konfigurowania skrótów dla akcji niewizualnych. Wejście do ekranu mapowania skrótów powoduje wyjście z trybu wizualnego mapowania skrótów.

Możesz przypisać dowolną liczbę skrótów w jednej sesji mapowania, a następnie wyjść z trybu mapowania po zakończeniu, klikając ponownie ikonę visual mapping button lub klikając PPM w dowolnym miejscu na ekranie.

Mapowanie skrótów zdefiniowane przez użytkownika można usunąć, definiując je po raz drugi w tym samym widżecie. Jeśli spróbujesz ponownie przydzielić istniejący skrót do nowej akcji, zostaniesz powiadomiony o konflikcie i zapytany, czy chcesz zastąpić istniejący skrót.

Na koniec, jeśli będziesz przewijać kółkiem myszy w trybie mapowania wizualnego (bez naciskania innych przycisków/klawiszy) po najechaniu kursorem na suwak, zmieni to domyślną prędkość tego suwaka - przewiń w górę, aby zwiększyć i w dół, aby zmniejszyć. Kiedy wyjdziesz z trybu mapowania, zwykłe najechanie myszką na ten suwak zmieni jego wartość zgodnie z ustawioną prędkością.

🔗ekran mapowania skrótów

Najbardziej elastycznym sposobem tworzenia skrótów jest użycie ekranu mapowania skrótów, do którego można uzyskać dostęp z okna dialogowego ustawień globalnych lub klikając lewym przyciskiem myszy w trybie mapowania wizualnego. Ten ekran umożliwia dostęp do wszystkich dostępnych akcji, w tym tych, które nie są bezpośrednio połączone z widżetem interfejsu użytkownika.

Górny panel ekranu mapowania skrótów pokazuje listę dostępnych widżetów/akcji interfejsu użytkownika, a dolny panel pokazuje aktualnie przypisane do nich skróty. Możesz przeszukiwać górny i dolny panel, korzystając z pól do wprowadzania tekstu u dołu ekranu (użyj klawiszy strzałek w górę/w dół, aby poruszać się między pasującymi pozycjami).

Kliknij dwukrotnie element w górnym panelu, aby utworzyć nowy skrót do tego elementu, a następnie wprowadź żądany skrót (kliknij PPM, aby anulować). Gdy to zrobisz, w dolnym panelu pojawi się nowy wpis z utworzonym skrótem. Następnie możesz ręcznie zmienić element, efekt, szybkość lub instancję przypisanej akcji względem tego skrótu w dolnym panelu. Aby usunąć skrót zdefiniowany przez użytkownika, wybierz go w dolnym panelu i naciśnij klawisz Delete.

Wybranie istniejącego skrótu w dolnym panelu podświetli (pogrubioną czcionką) pasującą akcję i jej elementy nadrzędne w górnym panelu. Możesz go użyć do poruszania się po górnym panelu i znajdowania powiązanych działań.

Na ekranie mapowania skrótów klawiszowych dostępne są następujące opcje dodatkowe:

eksportuj
Eksportuje bieżące mapowania skrótów dla jednego lub wszystkich urządzeń (klawiatura/mysz, midi, kontroler gier) do pliku zewnętrznego. Okno dialogowe pokaże, ile skrótów istnieje dla każdego urządzenia.
importuj
Importuje mapowania skrótów z pliku zewnętrznego dla jednego lub wszystkich urządzeń. Podczas ładowania urządzenia możesz przypisać mu inny numer. Może to służyć na przykład do wymiany układów midi. Przed załadowaniem możesz najpierw wyczyścić dane urządzenie. Próba wczytania skrótów z pustego pliku skutecznie usunie już istniejące.
przywróć
Przywraca mapowania skrótów do (a) mapowań dostarczonych domyślnie z darktable, (b) początku bieżącej sesji lub (c) punktu, w którym ekran mapowania skrótów był ostatnio otwierany. Podczas przywracania możesz pozostawić wszelkie dodatkowe skróty, dodane po odpowiednim punkcie kontrolnym bez zmian, tak aby tylko zmienione skróty były przywracane do poprzedniego znaczenia. Możesz też najpierw wyczyścić wszystkie skróty i po prostu załadować punkt przywracania.

🔗usuwanie domyślnych skrótów

Kiedy usuniesz skrót utworzony domyślnie przez darktable, skrót ten zostanie przeniesiony do osobnej kategorii “wyłączone ustawienia domyślne”, aby zapobiec jego ponownemu załadowaniu przy następnym uruchomieniu darktable. Aby przywrócić usunięty skrót, po prostu usuń skrót z tej kategorii. Zostaniesz zapytany, jeśli przywrócenie tego skrótu miałoby zastąpić inny, utworzony w międzyczasie.

Alternatywnie możesz wyłączyć ustawienia > różne > interfejs > przywróć domyślne skróty przy włączeniu, aby zapobiec ładowaniu domyślnych skrótów podczas uruchamiania. Gdy ta opcja jest wyłączona, darktable będzie ładować tylko skróty zdefiniowane przez użytkownika i wszelkie ustawienia domyślne, których nie usuniesz ani nie zastąpisz.

🔗wspólne działania

Poniżej znajduje się lista niektórych akcji, do których można przypisać skróty, uporządkowanych według typu widżetu. Nie jest to wyczerpująca lista i zachęcamy do przeglądania ekranu mapowania skrótów w celu uzyskania pełnej listy dostępnych akcji. Jeśli przypiszesz skrót do widżetu, otrzyma on domyślną akcję, w zależności od typu widżetu i tego, czy przypisałeś skrót prosty, czy rozszerzony.

Zwróć uwagę, że możliwe jest przypisanie wielu akcji, które nie mają żadnego efektu. Na przykład wszystkie suwaki zawierają element button, niezależnie od tego, czy taki przycisk faktycznie znajduje się obok danego suwaka.

🔗ogólne

Akcje w sekcji „ogólnej” ekranu mapowania skrótów mogą być wykonywane z dowolnego widoku darktable. Większość z tych działań nie ma określonych elementów, ponieważ służą one do wykonywania jednorazowych operacji.

🔗widoki

Akcje w sekcji „widoki” mogą być wykonywane tylko z określonego widoku darktable. Podobnie jak w przypadku akcji globalnych, większość z nich nie ma określonych elementów, ponieważ służą one do wykonywania jednorazowych operacji.

🔗przyciski

Przycisk to klikalna ikona w interfejsie darktable. Domyślną akcją przy przypisywaniu prostego skrótu do przycisku jest aktywowanie tego przycisku tak, jakby kliknięto go lewym przyciskiem myszy. Możesz zmodyfikować tę akcję, aby aktywować przycisk tak, jakby kliknięto go podczas przytrzymywania klawisza modyfikującego.

🔗przełączniki

Przełącznik to przycisk, który ma stały stan włączenia/wyłączenia i w związku z tym ma dodatkowe efekty, które umożliwiają przełączanie go lub jawne ustawianie jego stanu. Podobnie jak w przypadku normalnego przycisku, domyślną akcją przy przypisywaniu prostego skrótu do przełącznika jest aktywowanie przełącznika tak, jakby kliknięto go lewym przyciskiem myszy (co włącza/wyłącza przycisk).

🔗moduły narzędziowe

Wszystkie moduły narzędziowe posiadają następujące elementy:

show
Działa jak przełącznik, który na zmianę rozwija i zwija moduł.
reset
Działa jak przycisk, który resetuje wszystkie parametry modułu po aktywacji. Akcja ctrl-activate może służyć do ponownego zastosowania dowolnych automatycznych presetów dla tego modułu.
presety
Umożliwia wybór działań z menu presetów (np. edycja, aktualizacja, poprzedni, następny). Domyślną akcją podczas przypisywania prostego skrótu do elementu presetu jest wyświetlenie listy dostępnych ustawień wstępnych do wyboru. Rozszerzone skróty nie są obecnie dostępne dla gotowych elementów.

Domyślną akcją podczas przypisywania prostego skrótu do modułu narzędziowego jest przełączanie (ang. toggle) elementu show (rozwijanie/zwijanie modułu).

Skróty klawiszowe dostępne są zarówno dla wszystkich kontrolek modułu, jak i zapisanych presetów (zob. niżej).

🔗moduły produkcyjne (przetwarzające)

Moduły produkcyjne mają te same elementy i wartości domyślne, co moduły narzędziowe z następującymi dodatkowymi elementami:

enable
Działa jak toggle, który włącza i wyłącza moduł.
focus
Działa jak toggle, który bierze lub przekazuje focus. Jest to przydatne w przypadku modułów takich jak przycięcie lub korektor tonów, których elementy sterujące na ekranie są aktywowane tylko wtedy, gdy te moduły mają focus. W przypadku przycięcia zmiany są zapisywane tylko wtedy, gdy moduł traci focus.
instance
Pozwala wybrać akcje z menu wielu instancji (np. poruszanie się w górę/w dół, tworzenie nowej instancji). Domyślną akcją podczas przypisywania prostego skrótu do elementu instance jest wyświetlenie listy dostępnych opcji do wyboru; rozszerzony skrót przeniesie preferowaną instancję modułu (patrz poniżej) w górę i w dół kolejki przetwarzania.

Jeśli akcja dotyczy modułu produkcyjnego, który może mieć wiele instancji, możesz wybrać, która instancja ma zostać dostosowana za pomocą danego skrótu. Domyślnie wszystkie akcje będą miały wpływ na „preferowaną” instancję, zgodnie z definicją za pomocą ustawień w ustawienia > różne > skróty klawiszowe dla wielu instancji.

Dodatkowe opcje dostępne są na ekranie mapowania skrótów, aby dostosować parametry mieszania (sekcja <mieszanie>) i elementy sterujące modułu (sekcja <w aktywnym widoku>) dla aktualnie aktywnego modułu. Ta ostatnia sekcja umożliwia przypisanie skrótów do pierwszego, drugiego, trzeciego (itd.) przycisku, menu rozwijanego, suwaka i zakładki w module. Skróty będą miały wpływ na różne elementy sterujące modułu, w zależności od tego, który moduł jest aktualnie aktywny (w miarę zmiany dostępnej listy elementów sterujących).

Możesz także przypisać skróty przewijania do menu “presetów”, co pozwala ci używać kółka myszy do przewijania presetów modułu.

🔗listy rozwijane

Lista rozwijana jest polem wielokrotnego wyboru i zawiera następujące elementy:

selection
Umożliwia wybór wartości z listy rozwijanej na różne sposoby. Domyślną akcją podczas przypisywania prostego skrótu do listy rozwijanej jest wyświetlenie wyskakującego okienka edit z listą dostępnych wartości do wyboru; rozszerzony skrót (w tym ruch myszy) umożliwia przewijanie dostępnych wartości.
button
Standardowy element button, który umożliwia aktywację przycisku po prawej stronie listy rozwijanej (jeśli jest). Na przykład lista rozwijana proporcje w module przycięcia zawiera przycisk, który umożliwia zmianę kontrolek przycinania z pionowej na poziomą i odwrotnie.

🔗suwaki

Suwak umożliwia zmianę w ciągłym zakresie wartości całkowitej bądź dziesiętnej i posiada dostępne następujące elementy:

value
Umożliwia zmianę bieżącej wartości suwaka. Domyślną akcją podczas przypisywania prostego skrótu do suwaka jest wyświetlenie wyskakującego okienka edit, dzięki któremu można wprowadzić wartość; rozszerzony skrót (w tym ruch myszy) zmieni wartość w górę iw dół. Elementy wartości są również używane do modyfikowania niektórych wykresów ekranowych. Podczas modyfikowania elementu value za pomocą skrótu nie możesz przekroczyć granic ustawionych w suwaku wizualnym.
force
Jest to to samo, co element value opisany powyżej, ale pozwala przekroczyć granice ustawione w suwaku wizualnym.
zoom
Umożliwia zmianę górnej i dolnej granicy suwaka wizualnego bez zmiany bieżącej wartości.
przycisk
Standardowy element button, który umożliwia aktywację przycisku po prawej stronie suwaka (jeśli jest). Na przykład suwak może zawierać próbnik kolorów, aby wizualnie ustawić jego wartość na podstawie wybranych elementów obrazu.

Możesz zmienić wartość suwaka szybciej lub wolniej niż zwykle, definiując speed (prędkość) akcji na ekranie mapowania skrótów. Domyślnie efekt value (lub force) ma prędkość 1,0, co oznacza, że jest zmieniany z domyślną szybkością, określoną przez dany suwak. Możesz zmienić suwak szybciej, zwiększając prędkość (wartość 10 powoduje 10x szybsze działanie) lub wolniej, zmniejszając ją (prędkość 0,1 oznacza, że działanie jest 10 razy wolniejsze).

🔗szablony skrótów (ang. fallbacks)

Tam, gdzie widget może mieć wiele różnych akcji zastosowanych do niego, może być żmudne ustawianie indywidualnych skrótów dla każdej z tych akcji. Aby uprościć ten proces, jeśli utworzysz prosty skrót, domyślnie można udostępnić szereg efektów jako rozszerzenia tego skrótu. Są one znane jako szablony skrótów (ang. fallbacks).

Chociaż szablony skrótów są potężnym sposobem na szybkie skonfigurowanie wielu działań za pomocą wstępnie zdefiniowanych i spójnych skrótów, automatycznie przypiszą wiele działań (co może nie być tym, czego chcesz) i mogą być trudne do zrozumienia. W związku z tym są one domyślnie wyłączone i należy kliknąć pole wyboru „włącz szablony skrótów” w oknie konfiguracji skrótów, aby je włączyć.

Możesz na przykład utworzyć prosty skrót (np. Ctrl+R) do modułu produkcyjnego. Spowoduje to automatyczne skonfigurowanie następujących szablonów skrótów przy użyciu zdefiniowanego skrótu, rozszerzonego za pomocą kliknięć myszą. W każdym przypadku (z wyjątkiem pierwszego) należy przytrzymać początkowy skrót podczas klikania myszą. Ostatnie kliknięcie myszą spowoduje zastosowanie akcji zdefiniowanej poniżej:

 • Ctrl+R (bez kliknięcia myszą), aby pokazać/ukryć moduł (domyślny szablon skrótu)

 • Ctrl+R+LPM aktywuje/deaktywuje moduł

 • Ctrl+R+lewe podwójne kliknięcie, aby zresetować moduł

 • Ctrl+R+PPM, aby wyświetlić menu presetów modułu

 • Ctrl+R+dwukrotnie PPM, aby wyświetlić menu wielu instancji modułu

Podobne szablony skrótów są zdefiniowane dla wielu typowych elementów interfejsu użytkownika i wszystkie można nadpisać ręcznie.

Niektóre szablony skrótów są definiowane za pomocą klawiszy modyfikujących (zwykle Ctrl+ i Shift+). W takim przypadku musisz zdefiniować początkowy skrót bez takiego modyfikatora, aby móc korzystać z tych szablonów. Na przykład, jeśli przypiszesz Ctrl+R do akcji, nie możesz użyć szablonu Ctrl+. Niektóre domyślne szablony tego typu są dostępne dla elementu value oraz dla ruchów poziomych/pionowych w (przybliżonym) obszarze centralnym — w tym przypadku „Shift+” zwiększa prędkość do 10,0, a „Ctrl+” zmniejsza prędkość do 0,1.

Aby wyświetlić listę wszystkich domyślnych szablonów skrótów, kliknij pole wyboru „włącz szablony skrótów” na ekranie mapowania skrótów i wybierz kategorię „wstępne zastępcze” w górnym panelu. Aby zobaczyć szablony dla danego widżetu (np. suwaka), po prostu wybierz ten widżet w górnym panelu. W obu przypadkach w dolnym panelu pojawi się dodatkowa pozycja (nazywana również „szablonami skrótów”), zawierająca pełne informacje o dostępnych szablonach.

Szablony skrótów są stosowane tylko wtedy, gdy żaden inny skrót, używający tej kombinacji, nie został jawnie utworzony. W powyższym przykładzie, jeśli miałbyś jawnie przypisać Ctrl+R+LPM do innej akcji, szablon „włącz/wyłącz moduł” zostałby zignorowany.

Podobnie jak w przypadku każdego innego skrótu, szablony skrótów można w pełni dostosować.

translations