darktable-cli

Plik binarny darktable-cli uruchamia wariant interfejsu wiersza poleceń darktable, umożliwiającego eksport obrazów.

Ten wariant nie otwiera żadnego ekranu - działa w trybie czystej konsoli bez uruchamiania GUI. Ten tryb jest szczególnie przydatny w przypadku serwerów, wykonujących zadania w tle.

darktable-cli może być wywołane z następującymi parametrami linii poleceń:

darktable-cli [plik lub folder wejściowy>]
       [<plik xmp>]
       <plik lub folder wyjściowy>
       [--width <maksymalna szerokość>]
       [--height <maksymalna wysokość>]
       [--bpp <bpp>]
       [--hq <0|1|true|false>]
       [--upscale <0|1|true|false>]
       [--style <nazwa stylu>]
       [--style-overwrite]
       [--apply-custom-presets <0|1|false|true>]
       [--out-ext <rozszerzenie>]
       [--import <plik lub folder>]
       [--icc-type <typ>]
       [--icc-file <plik>]
       [--icc-intent <cel>]
       [--verbose]
       [--help [opcja]]
       [--core <opcje darktable>]

Użytkownik musi określić plik wejściowy i wyjściowy. Pozostałe parametry są opcjonalne.

<plik lub folder wejściowy>
Nazwa pliku wejściowego lub folderu (zawierającego obrazy) do wyeksportowania. Jeśli chcesz przetwarzać wiele obrazów lub wiele folderów, użyj opcji --import.
<plik xmp>
Opcjonalna nazwa pliku pobocznego XMP zawierającego dane stosu historii do zastosowania podczas eksportu. Jeśli ta opcja nie jest podana, darktable będzie szukać pliku XMP, który należy do podanych plików wejściowych.
<plik lub folder wyjściowy>
Nazwa pliku wyjściowego lub folderu docelowego. Format eksportowanego pliku pochodzi z rozszerzenia pliku lub opcji --out-ext. Możesz również użyć kilku zmiennych w nazwie pliku wyjściowego. Z oczywistych powodów ten parametr jest obowiązkowy, jeśli używasz programu w folderze obrazów zawierającym wiele obrazów. Jeśli określasz folder wyjściowy, zaleca się określenie formatu pliku za pomocą --out-ext.
--width <maksymalna szerokość>
Ogranicza szerokość eksportowanego obrazu do podanej liczby pikseli.
--height <maksymalna wysokość>
Ogranicza wysokość eksportowanego obrazu do podanej liczby pikseli.
--bpp <bpp>
Określa głębię bitową eksportowanego obrazu. Dozwolone wartości zależą od formatu pliku wyjściowego.

Uwaga: Ta opcja chwilowo nie działa. Jeśli potrzebujesz zdefiniować głębię bitową, zastosuj następujący myk:

  --core
  --conf plugins/imageio/format/<FORMAT>/bpp=<VALUE>

gdzie <FORMAT> jest nazwą wybranego formatu wyjściowego.


--hq <0|1|true|false>
Zdefiniuj, czy podczas eksportu ma być używane ponowne próbkowanie wysokiej jakości (więcej szczegółów znajduje się w sekcji eksportu). Wartość domyślna to prawda.
--upscale <0|1|true|false>
Określa, czy zezwalać na upscaling podczas eksportu. Wartość domyślna to fałsz.
--style <nazwa stylu>
Określa nazwę stylu do zastosowania podczas eksportu. Jeśli określono styl, należy również podać ścieżkę do katalogu konfiguracyjnego darktable (np. --core --configdir ~/.config/darktable). Domyślnie nie jest stosowany żaden styl.
--style-overwrite
Określony styl nadpisuje stos historii, zamiast być do niego dołączany.
--apply-custom-presets <0|1|false|true>
Czy załadować plik data.db, który zawiera presety i style. Wyłączenie tej opcji umożliwia uruchamianie wielu instancji darktable-cli kosztem niemożności użycia opcji --style. Wartość domyślna to prawda.
--out-ext <rozszerzenie>
Ustawia rozszerzenie pliku wyjściowego. Jeśli zostało zdefiniowane, ma ono pierwszeństwo przed <plikiem wyjściowym>. Domyślnie jest to wyodrębnione z <pliku wyjściowego>. Domyślnie jest to jpg, jeśli określono <folder wyjściowy>.
--import <plik lub katalog>
Określ plik wejściowy lub folder, może być używany wielokrotnie. Tej opcji nie można łączyć z <plikiem lub folderem wejściowym>.
--icc-type <typ>
Określa typ profilu ICC, który jest taki sam, jak określenie „profilu wyjściowego” w module profilu koloru wyjściowego. Domyślnie używany obraz. Użyj --help icc-type, aby uzyskać listę obsługiwanych typów. Zapoznaj się z dokumentacją modułu profilu koloru wyjściowego, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis dostępnych opcji.
--icc-file <plik>
Określa nazwę pliku profilu ICC. Domyślnie pusta nazwa pliku.
--icc-intent <cel>
Określa sposób renderowania. Wartość domyślna to określone zdjęcie. Użyj --help icc-intent, aby uzyskać listę obsługiwanych sposobów. Zobacz sposób odzworowania barw, aby uzyskać bardziej szczegółowy opis dostępnych opcji.
--verbose
Włącza szczegółowe wyjście.
--help [opcja]
Drukuje podstawową informację o użyciu i kończy działanie. Jeśli podano option, dodatkowo wypisuje użycie dla danej opcji.
--core <opcje darktable>
Wszystkie parametry wiersza poleceń następujące po --core są przekazywane do jądra darktable i obsługiwane jako parametry standardowe. Zobacz opis komendy darktable dla uzyskania szczegółowego opisu.

translations