import

Kontroluje domyślne konwencje nazewnictwa plików używane podczas importu zdjęć.

🔗opcje sesji

Poniższe opcje definiują domyślny wzorzec nazwy do użycia w opcjach „kopiuj i importuj” lub „kopiuj i importuj z aparatu” w module importu lub podczas robienia zdjęć w widoku tetheringu.

Wzorzec nazwy składa się z trzech części: bazowej, definiującej folder nadrzędny, części sesji, definiującej podkatalog (który jest specyficzny dla pojedynczej sesji importu) oraz części nazwy pliku, definiującej strukturę nazwy pliku dla każdego importowanego zdjęcia.

Do tworzenia nazw może być użyte kilka predefiniowanych zmiennych:

$(HOME)       zdefiniowany w systemie folder domowy użytkownika
$(PICTURES_FOLDER)  zdefiniowany w systemie folder zdjęć (zazwyczaj “$HOME/Pictures”)
$(DESKTOP)      zdefiniowany w systemie folder pulpitu (zazwyczaj “$HOME/Desktop”)
$(USERNAME)     twoja nazwa użytkownika w systemie
$(FILE_NAME)     nazwa importowanego pliku bez rozszerzenia
$(FILE_EXTENSION)  rozszerzenie importowanego pliku
$(JOBCODE)      unikalny identyfikator zadania importu
$(SEQUENCE)     numer kolejny w zadaniu importu
$(MAX_WIDTH)     maksymalna szerokość zdjęcia (ograniczenie) w zadaniu eksportu
$(MAX_HEIGHT)    maksymalna wysokość zdjęcia (ograniczenie) w zadaniu eksportu
$(ID)        unikalny numer identyfikacyjny zdjęcia w bazie darktable
$(YEAR)       rok daty importu
$(MONTH)       miesiąc daty importu
$(DAY)        dzień daty importu
$(HOUR)       godzina czasu importu
$(MINUTE)      minuta czasu importu
$(SECOND)      sekunda czasu importu
$(EXIF_YEAR)     rok zrobienia zdjęcia wg danych Exif
$(EXIF_MONTH)    miesiąc zrobienia zdjęcia wg danych Exif
$(EXIF_DAY)     dzień zrobienia zdjęcia wg danych Exif
$(EXIF_HOUR)     godzina zrobienia zdjęcia wg danych Exif
$(EXIF_MINUTE)    minuta zrobienia zdjęcia wg danych Exif
$(EXIF_SECOND)    sekundy zrobienia zdjęcia wg danych Exif
$(EXIF_ISO)     wartość ISO zdjęcia wg danych Exif
wzorzec nazwy katalogu podstawowego
Część wzorca nazwy, dotycząca katalogu podstawowego (domyślnie $(PICTURES_FOLDER)/Darktable).
wzorzec nazewnictwa podkatalogu
Część podkatalogu wzorca nazewnictwa (domyślnie $(YEAR)$(MONTH)$(DAY)_$(JOBCODE)).
zachowaj oryginalną nazwę pliku
Zaznacz to pole, aby zachować oryginalną nazwę pliku, zamiast używać poniższego schematu podczas importowania z aparatu lub karty (domyślnie wyłączone).
wzorzec nazywania plików
Część nazwy pliku we wzorcu nazwy (domyślnie $(YEAR)$(MONTH)$(DAY)_$(SEQENCE).$(FILE_EXTENSION).

translations